Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch HCl 1,5 M (D = 1,25 g/ml), phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và dung dịch

Nguyễn Thư

New member
Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch HCl 1,5 M (D = 1,25 g/ml), phản ứng hoàn toàn thu được khí H2 và dung dịch A. Giả thiết thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch A là
A. 4,97% và 1,43%.
B. 5,12% và 1,43%.
C. 4,97% và 5,12%.
D. 2,44% và 5,12%
 

Lương Trần

New member
nFe= mol
n$_{HCl}$ = 0,2.1,5 = 0,3 mol
PTHH: Fe + 2HCl → FeCl$_{2}$ + H$_{2}$
Xét tỉ lệ: <
=> Fe phản ứng hết, HCl còn dư => Dung dịch A gồm FeCl$_{2}$ và HCl dư
Theo PTHH:n$_{FeCl2 }$=n$_{H2 }$= n$_{Fe}$=0,1mol
n$_{HCl phản ứng }$= 2.n$_{Fe }$= 2.0,1 = 0,2 mol => n$_{HCl dư }$= 0,3 – 0,2 = 0,1 mol
m$_{dd HCl ban đầu }$= D . V = 1,25.200 = 250 (gam)
Vì Fe phản ứng hết và sau phản ứng có khí H$_{2 }$sinh ra
=> m$_{dd sau pứ }$= m$_{Fe}$ + m$_{dd HCl ban đầu }$– m$_{H2}$ = 5,6 + 250 – 0,1.2 = 255,4 gam


Đáp án cần chọn là: A