Cho $3,141592<\pi <3,141593$. Hãy viết giá trị gần đúng của sốπ dưới dạng chuẩn và đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này trong mỗi

Nan Nie Sieng

New member
Cho $3,141592<\pi <3,141593$. Hãy viết giá trị gần đúng của sốπ dưới dạng chuẩn và đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này trong mỗi trường hợp sau :

a) Giá trị gần đúng của π có 5 chữ số chắc ;

b) Giá trị gần đúng của π có 6 chữ số chắc ;

c) Giá trị gần đúng của π có 3 chữ số chắc.
 

Hoàng Kim Oanh

New member
a) Vì có 5 chữ số chắc nên số gần đúng của π được viết dưới dạng chuẩn là $3,1416$ (hay $\pi \approx 3,1416$).

Sai số tuyệt đối của số gần đúng là ${{\Delta }_{\pi }}=\left| 3,1416-\pi \right|\le 0,000008.$

b) Vì có 6 chữ số chắc nên $\pi \approx 3,14159$ và sai số tuyệt đối của số gần đúng này là

${{\Delta }_{\pi }}=\left| 3,14159-\pi \right|\le 0,000003$.

c) Vì có 3 chữ số chắc nên $\pi \approx 3,14$ và ${{\Delta }_{\pi }}\left| 3,14-\pi \right|\le 0,001593$.