Các thì chủ động và bị động tương ứng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các thì chủ động và bị động tương ứng
A.
Các thì chủ động và bị động tương ứng.PNG

B.Trong lời nói thông tục đôi khi ta dùng get thay cho be :


The eggs got (=were) broken (Mấy quả trứng đã bị vỡ.)

You’ll get (=be) sacked if you take more time off (Cậu sẽ bị sa thải nếu cứ nghi hoài.)

C. Lưu ý rằng trong một câu có chứa một túc từ trực tiếp và một túc từ gián tiếp, theo lý thuyết ta có thể có hai dạng bị động :

— Chủ động : Someone gave her a bulldog

(Ai đó đã cho cô ấy một con chó bun.)

— Bị động : She was given a bulldog.

(Cô ấy được cho một con chó bun.)

A bulldog was given to her

(Một con chó bun đã được cho cô ấy.)

Nhưng thường thì túc từ gián tiếp trở thành chủ từ của động từ bị động (xem 302 E,F.)

D. Các câu hỏi nhận dạng chủ từ của một động từ chủ động thường được diễn đạt bởi một từ khẳng định :


What delayed you ? (Cái gì làm cho cậu chần chừ ?)

Which team won ? (Đội nào thắng ?)

Các câu hỏi về chủ từ của động từ bị động cũng được diễn đạt bằng lối khẳng định :

Something was done — What was done ?

(Có điều gì đã được thực hiện — Điêu gì đã được thực hiện ?)

One of them was sold — Which of them was sold ? (Một trong số chúng đã được bán — cái nào đã được bán ?)

Động từ nghi vấn trong các câu hỏi chủ động có thể trở thành động từ khẳng định trong các câu hỏi bị động :

What did they steal ? (Chúng đã lấy trộm những gì ?) What was stolen ? (Những gì đã bị lấy trộm?)

Tuy nhiên cần lưu ý răng khi câu hỏi nói đến trung gian, ta cần phải dùng một động từ nghi vấn :

Who painted it ? (Ai đã sơn nó ?)

Who was it painted by ? (Nó được ai sơn ?)