__________ you ever been to Holland?

Phan Việt

New member
__________ you ever been to Holland?
A. Have
B. Do
C. Will
D. Are
 

Cường Mạnh

New member
Chọn đáp án: A
Giải thích:
câu chia ở thời hiện tại hoàn thành “have/has + PII”
Dịch: Bạn đã từng đến Hà Lan chưa?