5 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý

Câu 1:
Quản trị đc thực hiện trong 1 tổ chức nhằm:
A. Tối đa hóa lợi nhuận
B. Đạt mục tiêu của tổ chức
C. Sử dụng có hiểu quả cao nhất các nguồn lực
D. Đạt đc mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao

Câu 2:
Điền vào chỗ trống : quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”:
A. Mục tiêu
B. Lợi nhuận
C. Kế hoạch
D. Lợi ích

Câu 3:
Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động không ngừng”:
A. Kỹ thuật
B. Công nghệ
C. Kinh tế
D. Môi truờng

Câu 4:
Quản trị cần thiết cho:
A. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận
B. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Các đơn vị hành chính sự nghiệp
D. Các công ty lớn

Câu 5:
Điền vào chỗ trống “ quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao nhất và chi phí thấp nhất”:
A. Sự thỏa mãn
B. Lợi ích
C. Kết quả
D. Lợi nhuận
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: