“Will aliens become good friends with humans?” Nick asked his teacher.

“Will aliens become good friends with humans?” Nick asked his teacher.
A. Nick asked his teacher if alien will become good friends with humans.
B. Nick asked his teacher if alien become good friends with humans.
C. Nick asked his teacher if alien would become good friends with humans.
D. Nick asked his teacher if alien does become good friends with humans.
 

Nguyễn Loan

New member
Đáp án:C
Giải thích: câu gián tiếp ở dạng câu nghi vấn
Dịch: Những người ngoài hành tinh sẽ trở thành bạn tốt với con người chứ?