Toán 9

Để học tốt Toán học lớp 9, các lời giải bài tập Toán học 9 (Giải sbt Toán học 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán học 9.

Toán lớp 9: I - Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Căn Bậc Hai - Căn Bậc Ba Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
137
Bài viết
137
Chủ đề
137
Bài viết
137

Toán lớp 9: II - Hàm Số Bậc Nhất

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Hàm Số Bậc Nhất Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
46
Bài viết
46
Chủ đề
46
Bài viết
46

Toán lớp 9: III Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
56
Bài viết
56
Chủ đề
56
Bài viết
56

Toán lớp 9: IV - Đường Tròn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Đường Tròn Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
50
Bài viết
50
Chủ đề
50
Bài viết
50

Toán lớp 9: V - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
65
Bài viết
65
Chủ đề
65
Bài viết
65

Toán lớp 9: VI - Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất 2 ẩn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất 2 ẩn Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Toán lớp 9: VII - Góc Với Đường Tròn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Góc Với Đường Tròn Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
110
Bài viết
110
Chủ đề
110
Bài viết
110

Toán lớp 9: VIII - Hình Trụ, Hình Nón, Hình Cầu

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Hình Trụ, Hình Nón, Hình Cầu Toán Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Toán Học 9.
Chủ đề
49
Bài viết
49
Chủ đề
49
Bài viết
49

Toán lớp 9: IX - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn toán lớp 9 miễn phí.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Toán lớp 9. X - Học Sinh Giỏi

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có