Ngữ pháp tiếng anh

Để học tốt Ngữ pháp tiếng anh lớp 12, các lời giải bài tậpNgữ pháp tiếng anh 12 (Giải sbt Ngữ pháp tiếng anh 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12.

Mạo từ

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 Mạo từ được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Tính từ

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Tính từ được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Cách dùng từ ALL, EACH,BOTH, NEITHER, SOME, ANY

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Cách dùng từ ALL, EACH,BOTH, NEITHER, SOME, ANY được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Đại từ (Pronouns)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Đại từ (Pronouns) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Giới từ (Prepositions)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Giới từ (Prepositions) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
14
Bài viết
14
Chủ đề
14
Bài viết
14

Cách dùng be, have, do

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Cách dùng be, have, do được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
14
Bài viết
14
Chủ đề
14
Bài viết
14

Can và be able dùng cho khả năng

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 Can và be able dùng cho khả năng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Must, have, will, should dùng suy đoán và giả định

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Must, have, will, should dùng suy đoán và giả định được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Các thì hiện tại (the present tenses)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các thì hiện tại (the present tenses) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Thì tương lai (future)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Thì tương lai (future) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

Điều kiện cách (conditional mood)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Điều kiện cách (conditional mood) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Danh động từ (the gerund)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Danh động từ (the gerund) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Danh động từ (The Gerund) tiếp

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Danh động từ (The Gerund) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Các phân từ (the participles)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các phân từ (the participles) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Bàng thái cách (giả đinh cách) (the subjunctive)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Bàng thái cách (giả đinh cách) (the subjunctive) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Thụ động cách (the passive voice)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Thụ động cách (the passive voice) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Liên từ (conjunctions)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Liên từ (conjunctions) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Các mệnh đề chỉ lí do, kết quả, nhượng bộ

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các mệnh đề chỉ lí do, kết quả, nhượng bộ được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and ...)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and ...) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Cụm động từ (phrasal verbs)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Cụm động từ (phrasal verbs) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Danh từ (nouns)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Danh từ (nouns) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Trạng từ (adverbs)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Trạng từ (adverbs) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
18
Bài viết
18
Chủ đề
18
Bài viết
18

Cách dùng những câu hỏi wh-? và how

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Cách dùng những câu hỏi wh-? và how được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Liên quan đại từ và liên quan mệnh đề

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Liên quan đại từ và liên quan mệnh đề được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
14
Bài viết
14
Chủ đề
14
Bài viết
14

Giới thiệu động từ (verbs)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Giới thiệu động từ (verbs) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
13
Bài viết
13

May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Ought, should, must to, need dùng cho bổn phận

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Ought, should, must to, need dùng cho bổn phận được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
17
Bài viết
17
Chủ đề
17
Bài viết
17

Trợ động từ dare (dám, thách) và used

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Trợ động từ dare (dám, thách) và used được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Thì quá khứ (past) và hoàn thành (perfect)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Thì quá khứ (past) và hoàn thành (perfect) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
22
Bài viết
22
Chủ đề
22
Bài viết
22

Sự hòa hợp các thì (the sequence of tenses)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Sự hòa hợp các thì (the sequence of tenses) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Những cách dùng khác của will/would, shall/should

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Những cách dùng khác của will/would, shall/should được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Thể nguyên mẫu ( The infinitive)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Thể nguyên mẫu ( The infinitive) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Mệnh lệnh yêu cầu, lời mời, lời khuyên, gợi ý

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Mệnh lệnh yêu cầu, lời mời, lời khuyên, gợi ý được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Care, like, love, hate, prefer, wish(ước muốn)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Care, like, love, hate, prefer, wish(ước muốn) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Lời nói gián tiếp (indirect speech)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Lời nói gián tiếp (indirect speech) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
18
Bài viết
18
Chủ đề
18
Bài viết
18

Mục đích (purpose)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Mục đích (purpose) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Danh mệnh đề (noun clauses)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Danh mệnh đề (noun clauses) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Các quy tắc chính tả (spelling rules)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các quy tắc chính tả (spelling rules) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7