Hóa học 9

Để học tốt Hóa học lớp 9, các lời giải bài tập Hóa học 9 (Giải sbt Hóa học 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa học 9.

Hóa học 9: I - Các loại hợp chất vô cơ

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Các loại hợp chất vô cơ Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.
Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Hóa học 9: II - Kim loại

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Kim loại Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Hóa học 9: III -Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Hóa học 9: IV - Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Hiđrocacbon - Nhiên liệu Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Hóa học 9: V - Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Dẫn xuất của Hiđrocacbon - Polime Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.
Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Hóa học 9: VI - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn Hóa Học lớp 9 miễn phí.
Chủ đề
522
Bài viết
808
Chủ đề
522
Bài viết
808