Hóa học 11

Để học tốt Hóa Học lớp 11, các lời giải bài tập Hóa Học 11 (Giải sbt Hóa Học 11) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa Học 11.

Hóa học 11: I - Sự điện li

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 1: Sự điện li được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
32
Bài viết
32
Chủ đề
32
Bài viết
32

Hóa học 11: II - Nitơ và Photpho

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 2: Nitơ và Photpho được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
54
Bài viết
54
Chủ đề
54
Bài viết
54

Hóa học 11: III - Cacbon và Silic

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 3: Cacbon và Silic được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
32
Bài viết
32
Chủ đề
32
Bài viết
32

Hóa học 11: IV - Đại cương về hóa học hữu cơ

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
33
Bài viết
33
Chủ đề
33
Bài viết
33

Hóa học 11: V - Hiđrocacbon no

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 5: Hiđrocacbon no được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
24
Bài viết
24
Chủ đề
24
Bài viết
24

Hóa học 11: VI - Hiđrocacbon không no

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 6: Hiđrocacbon không no được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
42
Bài viết
42
Chủ đề
42
Bài viết
42

Hóa học 11: VII - Hiđrocacbon thơm

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 7: Hiđrocacbon thơm được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
31
Bài viết
31
Chủ đề
31
Bài viết
31

Hóa học 11: VIII - Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 8: Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
37
Bài viết
37
Chủ đề
37
Bài viết
37

Hóa học 11: IX - Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 9: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
38
Bài viết
38
Chủ đề
38
Bài viết
38

Hóa học 11: X - Tài liệu và đề thi

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 10: Tài liệu và đề thi được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.
Chủ đề
609
Bài viết
1.2K
Chủ đề
609
Bài viết
1.2K